Eduka õpetaja kriteeriumid

Refereering 5.05.2019 Postimehe artiklist:  „Äli Leijen: mis teeb õpetaja edukaks – kõrgem vaimne võimekus, põhjalikud teadmised või motiveeritus?“

Millised omadused teevad õpetajast eduka õpetaja?

Hea õpetaja omadused on avatus, teistest hoolimine, kõrge vaimne võimekus. Parimad õpetajad on helge peaga, kõrgelt haritud, targad ja mõtlemisvõimelised ja suudavad töö käigus kiirelt selgeks õppida õpetamise erinevaid nüansse. Olulised on vaimne paindlikkus ja võime kiiresti probleeme lahendada.

Teine eduka õpetaja selgitus – edukas õpetaja on erialaspetsiifiliste teadmistega (üldpedagoogilised, ainealased, aine õpetamisega seotud teadmised.) Sinna kuuluvad klassijuhtimine, õpilaste motiveerimine ja heade suhete loomisega seotud teadmised. Ainealaste teadmiste juures on oluline oskus orienteeruda ainekavas laiemalt. Siinkohal on viimastel kümnenditel järjest olulisemaks muutunud aine õpetamisega seotud teadmised, ehk kuidas õpetada, et toimuks õppimine.

Kolmas lähenemine „kompetentse õpetaja hüpotees“ on kõige laiem, kus fookusesse tuleb õpetaja kui inimene, teejuht ja suunaja oma õpilastele. Õpetaja töö on sotsiaalselt ja emotsionaalselt nõudlik. Fookusesse on tõusnud õpetaja eneseregulatsiooni oskused ja koostöö kolleegidega. Tähelepanu all on õpetajate enesetõhusus, st usk oma võimekusse. Uuringute järgi on õpilaste tulemused ja motivatsioon otseses seoses õpetaja enda pühendumuse ja usuga oma võimekusse õpetajana.

Seega, ainult kõrge vaimne võimekus ei pruugi olla piisav tingimus edukaks tööks õpetajana. Positiivselt on aga seotud õpilaste õpitulemused ja õpihuvi õpetaja enda motivatsiooni, eneseregulatsiooni oskuste ning ainesisu ja pedagoogiliste teadmistega.

Edukal õpetajal on head ainelased teadmised ning kõrge enesetõhusus, ta näeb  valmisolekut professionaalseks arenguks ning edaspidist õpetajaametis püsimist.

Kõrge motivatsiooniga õpetajad, kuid vähem kompetentsed hindasid oma erialaseid väljavaateid pikaajalises perspektiivis oluliselt madalamalt kui madala enesetõhususe ja keskmisel tasemel teadmistega õpetajad. Viimase grupi õpetajaid on koolides veidi rohkem kui kõrge enesetõhususe ja heade teadmistega õpetajaid.  

Erialalist identiteeti kujundab teadmiste baas ning ainult entusiasmile ja motivatsioonile erialas püsimiseks ei piisa.

LEIA LISA ALLIKATEST:

„Äli Leijen: mis teeb õpetaja edukaks – kõrgem vaimne võimekus, põhjalikud teadmised või motiveeritus?“ Postimees, heureka.postimees.ee/6674209 (05.05.2019)

Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and student development. Journal of Educational Psychology105(3), 805.

Malva, L., Linde, M., Poom-Valickis, K., & Leijen, Ä. (2018). OECD õpetaja pedagoogiliste teadmiste pilootuuringu Eesti raport. Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close